تشکیل موسسات خدمات حفاظتی مراقبتی

تشکیل موسسات خدمات حفاظتی مراقبتی
تشکیل موسسات حفاظتی مراقبتی بر اساس اصل 44 قانون اساسی و در راستای اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه ...

تشکیل موسسات حفاظتی مراقبتی
بر اساس اصل 44 قانون اساسی و در راستای اجرای ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مجوز تشکیل موسسات غیر دولتی خدمات انتظامی، آیین نامه اجرایی در جلسات متعدد شورای امنیت کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح تصویب و تقدیم فرماندهی معظم کل قوا گردید.
پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده شد از طریق ناجا نسبت به اعطای مجوز فعالیت موسسات غیر دولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق اقدام گردد.
هدف از تشکیل موسسات، ارتقای ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرایم و ارایه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم بوده و منظور تقویت امنیت عمومی و پیشگری از وقوع جرایم با بهره گیری از تجهیزات و فن آوری های نوین و نیروی مردمی و جلب مشارکت در برقراری امنیت عمومی، افزایش احساس امنیت در جامعه و بهره گیری از ظرفیت های بخش غیر دولتی در بخشی از امور اجرایی خدمات انتظامی و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم می باشد.به قلم کارشناس انتظامی سرهنگ بازنشسته محیاپور

آخرین خبرها