لزوم حمایت از موسسات حفاظتی و مراقبتی از سوی فرماندهان

لزوم حمایت از موسسات حفاظتی و مراقبتی از سوی فرماندهان
سردار محمدشرفی، جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا بر لزوم حمایت از موسسات حفاظتی و مراقبتی تاکید کرد و گفت: بایستی در راستای توسعه موسسات حفاظتی و مراقبتی بهترین تجهیزات در اختیارشان قرار بگیرد و مدیران موسسات برای ارتقاء کارآمدی پلیس یاران نیز برنامه ریزی جدی داشته باشند.

آخرین خبرها